Tìm kiếm

Phân Dúi NK 12-8+6S 10kg đỏ

Liên hệ

PHÂN BÓN BA MÙA ZN (hạt xanh) - nền đỏ

Kẽm (Zn): 2000ppm; Bo (B): 300ppm; Đồng (Cu): 100ppm...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 12-8+6S (đỏ) 20Kg

Nitơ tổng số (Nts): 12%; Kali (K2Ohh): 8%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 16-12+18S 10KG (đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 18%...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 15-12+6S 20kg (đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

BA MÙA ZN - KALI NI TƠ

Kẽm (Zn): 2000ppm; Bo (B): 300ppm; Đồng (Cu): 100ppm...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NK 16-12+18S (hạt đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 16%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 18%...

Liên hệ

PHÂN BÓN BA MÙA ZN (hạt đỏ) - CON RỒNG ĐỎ

Kẽm (Zn): 2000ppm; Bo (B): 300ppm; Đồng (Cu): 100ppm...

Liên hệ

SÔNG MÃ NPK 15-5-20+TE

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali (K2Ohh): 20%; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 100ppm; Đồng (Cu): 50ppm...

Liên hệ

PHÂN DÚI TRÙN QUẾ VRAT NK 15-12+6S - 10kg (đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NK 15-12+6S (hạt đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 15%; Kali (K2Ohh): 12%; Lưu huỳnh (S): 6%...

Liên hệ

TRÙN QUẾ VRAT NPK 10-6-4 (hạt đỏ)

Nitơ tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%; Kali (K2Ohh): 4%

Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: